COACH Quick Scan frågeformulär för elever

Quick Scan - frågeformulär för elever


Vad handlar det här verktyget om?

Detta verktyg är ett frågeformulär som gör det möjligt för dig att själv bedöma din skola. Feedback från Quick Scan/ frågeformuläret kommer att ge värdefull information om områden som kan utvecklas inom skolan för att skapa en god lärmiljö och främja skolnärvaron och förhindra skolavhopp.

Hur fungerar det?

Frågorna nedan är uppdelade i 6 olika avsnitt. För varje fråga ska du ange om du instämmer i påståendet och i vilken grad du instämmer genom att klicka på lämplig knapp bredvid varje påstående. När du är klar klickar du på knappen Visa resultat längst ner.

Du kan använda Hoppa över avsnitt knappen för att hoppa över ett avsnitt om det inte är relevant för dig. Men du måste dock fullfölja minimum tre avsnitt för att få dina resultat

Vilka resultat ger verktyget?

När du har fyllt i frågeformuläret och klickat på knappen Visa resultat får du en lista över områden som vi rekommenderar att man fokuserar mer på, samt ett diagram med detaljerat resultat. Tänk på att resultaten inte sparas automatiskt - för att spara diagrammet högerklickar du på det och väljer sedan att spara det som en bild. Resultaten kan bara ses av dig och sparas eller delas inte med någon annan.

Säkerhet i skolan - personligt

5. Aldrig 4. Sällan 3. Ibland 2. Ofta 1. Mycket ofta
1. Har du blivit mobbad eller trakasserad i skolan?
2. Har du bevittnat mobbning eller trakasserier i skolan?
3. Har du någonsin blivit behandlad nedsättande eller illa av någon i skolan på grund av din religion, ditt etniska eller nationella ursprung, din funktionsnedsättning, ditt kön eller din sexuella läggning?
4. Har du känt dig avvisad av andra elever i skolan?

Säkerhet i skolan - allmänt

5. Väldigt mycket 4. Ganska mycket 3. Måttligt 2. Något 1. Inte alls
5. Tycker du om att vara i skolan?
6. Känner du dig bekväm i skolan?
7. Känner du dig trygg i skolan?
8. Känner du att dina rättigheter respekteras i skolan?
9. Brukar skolan kommunicera och dela med sig av sin policy och sina mål för säkerhet och inkludering med dig?

Elevernas delaktighet

5. Väldigt mycket 4. Ganska mycket 3. Måttligt 2. Något 1. Inte alls
10. Tar skolan hänsyn till dina önskemål och behov?  
11. Bjuder skolan in dig att uttrycka dina idéer och åsikter?
12. Kan du påverka skolans beslutsprocess?

Föräldrarnas delaktighet

5. Väldigt mycket 4. Ganska mycket 3. Måttligt 2. Något 1. Inte alls
13. Har skolan regelbundna möten med dina föräldrar?
14. Håller skolan dina föräldrar välinformerade om din utveckling i skolan?
15. Känner du att dina föräldrar är intresserade av din skolgång och dina skolresultat?
16. Tycker du att dina föräldrar ger dig allt stöd du behöver för att klara skolan bra?

Relationen mellan elever och lärare (socio-emotionell dimension)

5. Väldigt mycket 4. Ganska mycket 3. Måttligt 2. Något 1. Inte alls
17. Känner du att du får stöd av dina lärare?
18. Upplever du att lärarna respekterar dig?
19. Upplever du att lärarna är intresserade av hur ditt liv är även utanför skolan?
20. Anser du att lärarna behandlar alla elever rättvist och på samma sätt, oavsett religion, etniskt eller nationellt ursprung, funktionshinder, kön eller sexuell läggning?

 Miljö för undervisning och lärande

5. Instämmer helt 4. Instämmer till stor del 3. Neutral (varken eller) 2. Instämmer till liten del 1. Instämmer inte alls
21. Skapar dina lärare en stödjande inlärningsmiljö för dig?
22. Erbjuder dina lärare aktiviteter som tillgodoser dina intressen och talanger?
23. Tillhandahåller dina lärare aktiviteter och undervisningsmaterial som speglar din kultur och identitet?
24. Bedömer dina lärare dina studieprestationer på ett rättvist sätt?