Vad handlar COACH-projektet om?

Syftet är att utveckla metoder för coachande förhållningssätt i undervisningen som kan bidra till att främja skolnärvaron och förhindra tidiga skolavhopp  

Vi kommer att utforma coachande verktyg för lärare och,  deras skolor för utveckling av elevernas interna resurser, ge strategier för att maximera deras förmåga att förvärva kunskaper och   färdigheter, samt utveckla metoder för att förbättra effektiviteten i inlärningen.

Personer som inte avslutar gymnasiet har sämre möjligheter på arbetsmarknaden och får ofta lågavlönade och, okvalificerade arbeten med  färre möjligheter att bygga upp en karriär. Det finns flera orsaker till tidiga skolavhopp, kopplade till individuella omständigheter, familjebakgrund, särskilt stöd i skolan och sociala sammanhang. Vi kommer att fokusera på skolsammanhanget som en viktig faktor.

Ett coachande förhållningsätt  stärker relationerna och kommer att bidra till att skapa en trygg och god  lärmiljö  i skolorna, och det kommer bli lättare för lärare att engagera och motivera eleverna.  

Genom coachande verktyg  får lärarna nya perspektiv på lärandeprocessen och hur de kan utforska innovativa tillvägagångssätt. Detta kommer bidra till att ta tillvara  elevernas inneboende  potential och skapa nya möjligheter för att öka engagemang och självförverkligande. Ansvarstagandet ökar och de kommer att kunna förtydliga och själva sätta upp sina mål, och lära sig strategier för att uppnå dem på egen hand, vilket  främjar inlärningen.

Våra kostnadsfria resurser bidrar till att:

  • Utveckla lärarnas kreativa potential och förbättra skolmiljön.

  • Stimulera lärarnas vilja att införa nya metoder och tekniker på arbetsplatsen.
  • Öka lärarnas medvetenhet och kunskap om coachande förhållningssätt och ledarskap, och ge dem en tydlig förståelse för hur de kan hantera problem och svårigheter som eleverna möter, för att minska risken för tidiga skolavhopp
  • Tillhandahålla verktyg och modeller för att utveckla elevernas förmågor, i synnerhet deras självförtroende, självkännedom, målmedvetenhet, kommunikationsförmåga och kognitiva färdigheter.
  • Förbättra relationen och  samarbetet mellan skolan, eleven, familjen och kommunen genom att involvera dem i skolundervisningen.