Vad handlar COACH-projektet om?

Vårt mål är att utveckla en metodför ett coachande förhållningssätt som kan bidra till att förhindra tidiga skolavhopp.

Vi kommer att utforma verktyg för lärare och, deras skolor för utvecklingen av elevernas interna resurser, ge strategier för att maximera deras förmåga att förvärva kunskaper och färdigheter, samt utveckla metoder för att förbättra effektiviteten i inlärningen.

Personer som inte avslutar gymnasiet har sämre möjligheter på arbetsmarknaden och är ofta dömda till lågavlönade och, okvalificerade arbeten med små möjligheter att bygga upp en karriär. Det finns flera orsaker till tidiga skolavhopp, kopplade till individuella omständigheter, familjebakgrund, särskilt stöd i skolan och sociala sammanhang. Vi kommer att fokusera på skolsammanhanget som en viktig faktor.

Vår metod för ett coachande förhållningsät kommer att bidra till att skapa en god atmosfär i skolorna, och det kommer bli lättare för lärare att engagera och motivera eleverna. Genom coachande verktyg  får lärarna nya perspektiv på lärandeprocessen och hur de kan utforska innovativa tillvägagångssätt. Detta här kommer bidra till att utveckla elevernas personliga potential och skapa nya möjligheter för tillväxt och självförverkligande. De kommer att kunna förtydliga och själva sätta upp sina mål, och lära sig strategier för att uppnå dem på egen hand, vilket kommer att ge goda läranderesultat.

Våra kostnadsfria resurser bidrar till att:

  • Utveckla lärarnas kreativa potential och förbättra skolmiljön.

  • Stimulera lärarnas vilja att införa nya metoder och tekniker på arbetsplatsen.
  • Öka lärarnas medvetenhet och kunskap om coachande verktyg, och ge dem en tydlig förståelse för hur de kan hantera problem och svårigheter som eleverna möter, för att minska risken för tidiga skolavhopp.
  • Tillhandahålla verktyg och modeller för att utveckla elevernas förmågor, i synnerhet deras självförtroende, självkännedom, målmedvetenhet, kommunikationsförmåga och kognitiva färdigheter.
  • Förbättra samarbetet mellan skolan, eleven, familjen och kommunen genom att involvera dem i skolundervisningen.

COACH-projektet har medfinansierats med stöd av Europeiska unionens ERASMUS+-program. För innehåll och material ansvarar endast författarna. Kommissionen kan inte hållas ansvarig för något användande som kan göras med informationen som finns däri. Projektet kommer att pågå från september 2022 till augusti 2024. (Finansieringsreferens KA220-SCH-639F42F4).