Czym jest projekt COACH?

Naszym celem jest opracowanie „szkolnego podejścia coachingowego”, które pomoże zapobiegać przedwczesnemu kończeniu nauki (Early School Leaving – ESL).

 

Będziemy współtworzyć narzędzia dla nauczycieli, szkół i uczniów do rozwoju ich wewnętrznych zasobów. Ponadto opracujemy strategie maksymalizacji ich zdolności do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz opracujemy metody poprawy skuteczności działań edukacyjnych.Osoby, które nie ukończyły szkoły średniej mają mniejsze szanse na rynku pracy, często skazane są na słabo płatne prace, niewymagające wysokich kwalifikacji, z niewielkimi perspektywami na rozwój kariery. Istnieje kilka przyczyn ESL związanych z indywidualnymi okolicznościami, pochodzeniem rodzinnym, wsparciem szkolnym i kontekstem społecznym. W tym projekcie skupimy się na kontekście szkolnym jako jednym z istotnych czynników. 

 

Nasze podejście do coachingu szkolnego pomoże stworzyć dobrą atmosferę w szkołach, a nauczycielom łatwiej będzie zaangażować i zmotywować uczniów. Dzięki umiejętnościom coachingowym nauczyciele zdobędą nowe spojrzenie na proces uczenia się i poznają innowacyjne narzędzia pracy. Pomoże to w rozwoju potencjału osobistego uczniów poprzez ukazanie nowych możliwości rozwoju i samorealizacji. Uczniowie będą w stanie sprecyzować i samodzielnie wyznaczyć swoje cele oraz opracowywać strategie realizacji tych celów, co przyczyni się do zdobywania wysokich wyników w nauce.

Nasze bezpłatne zasoby pozwolą na:

  • Rozwój potencjału twórczego nauczcyieli oraz doskonalenie programów nauczania.  
  • Stymulowanie chęci nauczycieli do wdrażania nowych metod i technik w miejscu pracy.
  • Podnoszenie świadomości i zwiększanie wiedzy nauczycieli w zakresie coachingu i ESL oraz wskazanie, jak sobie radzić z problemami i trudnościami napotykanymi przez uczniów, aby zmniejszyć ryzyko przedwczesnego kończenia nauki.
  • Zapewnienie narzędzi i modeli rozwijania zdolności uczniów, w szczególności: pewności siebie, samorozpoznania, celowości, umiejętności komunikacyjnych i poznawczych.
  • Poprawę współpracy pomiędzy szkołą, uczniem, rodziną i gminą poprzez zaangażowanie ich w edukację szkolną.

 

The COACH project has been co-financed with the support of the European Union’s ERASMUS+ programme. Its contents and materials are the sole responsibility of its authors. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. It will be implemented from September 2022 to August 2024. (Funding ref. KA220-SCH-639F42F4).