COACH Quick Scan frågeformulär för lärare

Quick Scan självskattning för lärare


Vad handlar det här verktyget om?

Detta verktyg är ett frågeformulär som gör det möjligt för dig att själv bedöma din skola. Feedback från Quick Scan frågeformulär kommer att ge värdefull information om områden som kan utvecklas inom skolan för att skapa en god lärmiljö och främja skolnärvaron och förhindra skolavhopp.

Hur fungerar det?

Frågorna nedan är uppdelade i 6 olika avsnitt. För varje fråga ska du ange om du instämmer i påståendet och i vilken grad du instämmer genom att klicka på lämplig knapp bredvid varje påstående. När du är klar klickar du på knappen Visa resultat längst ner.

Du kan använda Hoppa över avsnitt knappen för att hoppa över ett avsnitt om det inte är relevant för dig. Men du måste dock fullfölja minimum 3 avsnitt för att få dina resultat

Vilka resultat ger verktyget?

När du har fyllt i frågeformuläret och klickat på knappen Visa resultat får du en lista över områden som vi rekommenderar att man fokuserar mer på, samt ett diagram med detaljerade resultat. Tänk på att resultaten inte sparas automatiskt - för att spara diagrammet högerklickar du på det och väljer sedan att spara det som en bild. Resultaten kan bara ses av dig och sparas eller delas inte med någon annan.

Säkerhet och trygghet  i skolan

5. Instämmer helt 4. Instämmer till stor del 3. Neutral (varken eller) 2. Instämmer till liten del 1. Instämmer inte alls
1. Vår skola har tydliga regler för ordning och säkerhet.
2. Vår skola har formulerat en vision och har definierat tydliga och förankrade värderingar för en trygg och inkluderande skola.
3. Vår skola stöder visionen om ett inkluderande och säkert skolklimat.
4. Skolan främjar aktivt sin vision och uppvisar ett exemplariskt beteende gentemot personal, elever och föräldrar.
5. Våra lärare skapar trygghet i klassrummet genom att sätta ramarna och tydliggöra vad som kommer att hända under lektionen och vad som förväntas av eleven.

Lärarnas delaktighet

5. Instämmer helt 4. Instämmer till stor del 3. Neutral (varken eller) 2. Instämmer till liten del 1. Instämmer inte alls
6. Vår skola tar hänsyn till lärarnas önskemål och behov.
7. Alla lärare är välkomna att uttrycka sina idéer och åsikter.
8. Lärarna har inflytande över skolans beslutsfattande.
9. Vår skola har kommunicerat och delat sin säkerhets- och jämställdshetspolicy och mål med sina lärare. 

Relationen mellan lärare och elever (socioemotionell dimension)

5. Instämmer helt 4. Instämmer till stor del 3. Neutral (varken eller) 2. Instämmer till liten del 1. Instämmer inte alls
10. Vi lärare visar intresse för hur elevernas liv är även utanför skolan
11. Skolan och våra lärare behandlar alla elever rättvist, oavsett religion, etniskt eller nationellt ursprung, funktionshinder, kön eller sexuell läggning. 
12. Eleverna uppmärksammas och uppskattas av skolan och personalen och får utrymme att utveckla sina tankar.
13. Skolan och personalen är uppmärksam och visar respekt för elevernas sammanhang och kontext, dvs. identitet, miljö, erfarenheter och värderingar och anpassar situationen därefter.

Kollegiala relationer ( lärare-lärare)

5. Instämmer helt 4. Instämmer till stor del 3. Neutral (varken eller) 2. Instämmer till liten del 1. Instämmer inte alls
14. På vår skola respekterar lärarna varandras idéer.
15. Våra lärare delar samma vision för skolan.
16. Vi har samma utbildningsmål.
17. Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga lärmiljö för eleverna.

Processer för undervisning och lärande

5. Instämmer helt 4. Instämmer till stor del 3. Neutral (varken eller) 2. Instämmer till liten del 1. Instämmer inte alls
18. Våra lärare skapar en stödjande inlärningsmiljö för eleverna. 
19. Skolan har en stödjande inlärningsmiljö med emotionellt stöd för dem som riskerar att lämna skolan i förtid, till exempel individuellt inlärningsstöd och  flexibla inlärningsmetoder.
20. Vi erbjuder aktiviteter som möter elevernas intressen och talanger
21. Våra lärare erbjuder aktiviteter och undervisningsmaterial som speglar elevernas kultur och identitet.
22. Vi utvärderar studenternas studieprestationer på ett rättvist sätt.
23. Lärarna kommunicerar lektionernas struktur och innehåll på ett tydligt sätt.
24. Lärarna uppmuntrar till aktivt deltagande i klassrummet genom att lyssna aktivt och ställa frågor som fördjupar och utvecklar dialogen.

Relationen mellan lärare och föräldrar

5. Instämmer helt 4. Instämmer till stor del 3. Neutral (varken eller) 2. Instämmer till liten del 1. Instämmer inte alls
25. På vår skola träffar lärarna regelbundet föräldrarna.
26. Vi håller föräldrarna väl informerade om deras barns framsteg.
27. Våra lärare tillåter och välkomnar synpunkter från föräldrarna.
28. Vi uppmuntrar föräldrar att vara en aktiv partner i sina barns utbildning.